Еразъм среща на специалност „Португалска филология“ със студенти и преподаватели португалисти от Университета в Коимбра

Специалност „Португалска филология“ при Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания на Факултета по класически и нови филологии проведе онлайн Еразъм среща със студенти и преподаватели от Секцията по португалски език и литература на Департамента за езици, литератури и култури при Факултета по хуманитарни науки на Университета на Коимбра, Португалия.

Целта на събитието бе да се представи обучението в рамките на бакалавърската степен на специалност „Португалска филология“ в Алма матер, което да допринесе за взаимното опознаване между двете академични звена и да стимулира интереса на студентите и преподавателите към мобилностите за обучение, преподаване и практика в партньорската институция. Модератори на срещата от португалска и от българска страна бяха, съответно, доц. д-р Ана Паула Лоурейро, ръководител на направление и координатор на секцията „Португалски език“ в бакалавърската степен в Университета на Коимбра (осн. 1290), и доц. д-р Весела Чергова, преподавател в Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания на Софийския университет и член на Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ при Факултета по класически и нови филологии.

В срещата взеха участие студенти, обучаващи се в бакалавърската и магистърската степен по португалска филология в Университета на Коимбра, както и преподавателите доц. д-р Ошвалдо Силвещре, ръководител на Департамента за езици, литератури и култури, проф. д-р Ана Паула Арно, преподавател и изследовател в областта на португалската литература, доц. д-р Елена Сантана, гл. ас. д-р Ана Мария Машадо, ръководител на магистърската програма „Обучение по португалски в трета степен на началния курс и обучение в средния курс“, доц. д-р Крищина Мартинш, ръководител на магистърската програма „Португалският език като чужд език и втори език“, гл. ас. д-р Жоао Нуно Кардозо, гл. ас. д-р Руй Абел Перейра, ръководител на лекторатите по порт

111

угалски като чужд език. От страна на специалност „Португалска филология“ във виртуалната среща взеха участие с изказвания проф. д-р Яна Андреева, ръководител на Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания и координатор на Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ при Факултета по класически и нови филологии, преподавателите доц. д-р Весела Чергова, гл. ас. д-р Илиана Чалъкова, изследовател д-р Десислава Тимчева, студенти и докторанти.

Доц. Весела Чергова представи презентация, с която запозна накратко португалските колеги с особеностите на географското положение, новата история и културата на България, след което очерта основните етапи в историята на обучението по португалски език в Софийския университет. Тя отбеляза като първа стъпка във въвеждането на обучението по португалски език в България създаването на лектората по португалски език и култура в Алма матер през 1975 г., направил възможно откриването на специалност „Португалска филология“ през 1992 г. Като важни моменти в развитието на португалистиката и лузофонските изследвания в Софийския университет бяха откроени учредяването на Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ през ноември 2019 г., с подписването на споразумение за сътрудничество между Софийския университет – Институт за сътрудничеството и езика, Португалия, и създаването на Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания с решение на Академическия съвет на Софийския университет през ноември 2021 г.

Преподавателите от специалност „Португалска филология“ представиха структурата на учебния план в бакалавърската степен в основните му направления – езикознание, литературознание, културознание и преводознание. Бяха откроени възможностите за професионална квалификация и реализация за студентите португалисти, завършващи бакалавърската и магистърската степен на специалността в Софийския университет. Акцент беше поставен върху съществуващите във Факултета по класически и нови филологии традиции за преподаване на теоретичните филологически дисциплини на чужд език, като беше подчертано, че воденето изцяло на португалски език на всички лекционни курсове от областта на лингвистиката, португалската литература и литературите на лузофонските страни, създава отлични условия за прием в специалност „Португалска филология“ на Софийския университет на Еразъм студенти, обучаващи се в сродни бакалавърски програми в португалските университети. Бяха обсъдени конкретни възможности за осъществяване на двупосочен академичен обмен по програма Еразъм+, както с цел преподаване и обучение, така и с цел практика на завършващи бакалаври и магистранти.

В срещата се включиха с изказвания и завършили студенти португалисти от Софийския университет и от Университета в Коимбра. Те представиха опита, придобит по време на следването в своя университет и по време на мобилността по програмата Еразъм+, както и възможностите за професионална реализация след края на обучението. Тереза Василева и Димитър Атанасов, завършили специалност „Португалска филология“ в Софийския университет през 2021 г., разказаха за полезността на своите Еразъм+ мобилности в Университета в Порто и в Нов Лисабонски университет, съответно. Днес Тереза е част от научен проект по сравнителна лингвистика и е записана в магистърска програма „Антропология“ в Нов Лисабонски университет, а Димитър е записан в магистърска програма „Международни отношения“ в ИСКТЕ – Лисабонски университетски институт, и като преводач на български език на два романа на португалския писател Жоао Пинто Коельо продължава да поддържа професионалния си интерес към превода на съвременна португалска литература. Техните колеги, завършили Университета в Коимбра, също представиха своя опит от проведени Еразъм+ мобилности.
Инеш Гама, която е бакалавър по португалски език и магистър по португалски език като чужд език и втори език, е учила в Болоня, стажувала е в Краков и към момента работи в сферата на лингвистиката и на обучението по португалски като чужд език. Инеш подчерта колко важна е била за нея мобилността по Еразъм+ с оглед на професионалното и личностното развитие. Андре Пайва, вече магистър по геонауки, сподели защо е избрал да се запише за обучение в нова специалност в сферата на хуманитаристиката. Той е студент в бакалавърската степен по португалска филология и има желание да се реализира в бъдеще като преподавател по португалски, тъй като според него португалският език, а и хуманитаристиката като цяло, са трансверсални области на знание, които намират широко приложение. В резултат на проведената дискусия участвалите в срещата преподаватели и студенти португалисти от Университета на Коимбра и от Софийския университет се обединиха около мнението, че активното споделяне на информация за географски отдалечени страни, за мултикултурния начин на живот и за различните форми на обучение и методи на преподаване, които мобилността по програма Еразъм+ предполага, в крайна сметка отваря нови хоризонти и за студенти, и за преподаватели, допринасяйки за (о)познаването на резултатите от тяхната работа в академична среда.